کد خبر: ۸۲۱۶۸
۳۵۹ بازدید
۳۲ دیدگاه

شهرداران و اعضای شورای اسلامی شهر (انجمن شهر) حق شرکت در معاملات دولتی را ندارند.

۹۷/۲/۲۶
۰۱:۴۷

 

با توجه به قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی، شهرداران و اعضای شورای اسلامی شهر و اقربای آنها با دستگاه های دولتی نمی توانند معامله نمایند و خلاف قانون است.

اعضای شورای اسلامی شهر و شهرداران و پدر ومادر وبرادر وخواهر و زن یا شوهر و اولاد بلافصل وعروس وداماد و اقربای فوق الذکر سهیم یا دارای سمت باشند، نمی توانند با وزارتخانه ها ویا بانکها ویا شهرداریها ویا سازمانها ویا سایر موسسات مذکور در قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی که این اشخاص در آن سمت وزارت ویا معاونت ویا مدیریت دارند وارد معامله یا داوری شوند. همچنان کسی که به سمت شهردار انتخاب می‌شوند نباید صاحب مؤسساتی باشد که تمام یابخشی از حوایج عمومی حوزه عمل شهرداری را تأمین می‌نماید و‌همچنین نباید در زمان تصدی این سمت،‌رئیس یا عضو هیأت مدیره یامدیر عامل و سهام دار 5 درصد یا بیشتر شرکتها ومؤسسات مذکور باشد.شهردار حق ندارد در معاملات وقرادادهایی که‌یک طرف آن شهرداری یا یکی از مؤسسات تابعه و یا وابسته به آن است بطور مستقیم یا غیر مستقیم ذی نفع باشد.

اشخاصی که برخلاف مقررات قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی، شخصا ویا به نام ویا بواسطه اشخاص دیگر مبادرت به انجام معامله نمایند با به عنوان داوری در دعاوی فوق الاشعار شرکت کنند وهمچنین هریک از مستخدمین دولتی ( اعم از کشوری ولشگری) وسایر اشخاص مذکور در ماده فوق در هر مرتبه ودرجه ومقامی که باشند هرگاه برخلاف مقررات این قانون عمل نمایند به حبس مجرد از دوتا چهارسال محکوم خواهندشد وهمین مجارات برای مسئولین شرکتها وموسسات مذکور در بند 7 و8 ماده اول که با علم واطلاع بستگی وارتباط خود ویا شرکاء را در موقع تنظیم قرارداد وانجام معامله اظهار ننمایند نیز مقرر است ومعاملات مزبور باطل بوده ومتخلف شخصاً ودر صورت تعهد متضامناً مسئول پرداخت خسارات ناشی از آن معامله یا داوری وابطال آن می باشند .

قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی:

ماده 1- از تاریخ تصویب این قانون اشخاص زیر:

1- نخست وزیر، وزیران، معاونین ونمایندگان مجلسین

2- سفراء استانداران ، فرمانداران کل شهرداران ونمایندگان انجمن شهر

3- کارمندان وصاحب منصبان کشوری ولشگری وشهرداریها ودستگاههای وابسته به آنها

4- کارمندان هر سازمان یا شرکت یا بانک یا هر موسسه دیگر که اکثریت سهام یا اکثریت منافع یا مدیریت یا اداره کردن یا نظارت آن متعلق به دولت ویا شهرداریها ودستگاههای وابسته به آنها باشد.

5- اشخاصی که به نحوی از انحاء از خزانه دولت یا مجلسین یا موسسات مذکور در بالا حقوق یا مقرری یا حق الزحمه یا پاداش ویا امثال آن بطور مستمر ( به استثنای حقوق بازنشستگی ووظیفه ومستمری قانونی ) در یافت میدارند.

6- مدیران وکارکنان بنگاههای خیریه ای که از دولت یا ازشهرداریها کمک مستمر دریافت میدارند .

7- شرکت وموسسات که 5 در صد یا بیشتر سهام یا سرمایه یا منافع آنها متعلق به یک نفر از اشخاص مذکور در فوق یا بیست در صد یا بیشتر سهام یا سرمایه یا منافع آن متعلق به چند نفر از اشخاص مذکور در فوق باشد ویا اینکه نظارت ویا مدیریت ویا اداره ویا بازرسی موسسات مذکور با آنها باشد به استثنای شرکتها وموسساتی که تعداد صاحبان سهام آن یکصد وپنجاه نفر ویا بیشتر باشد مشروط براینکه هیچ یک از اشخاص مذکور در فوق بیش از پنج در صد از کل سهام آن را نداشته وبا نظارت یا مدیریت یا اداره ویا بازرسی آن با اشخاص مذکور در فوق نباشد.

8- شرکتهایی که اکثریت سهام یا سرمایه یا منافع آنها متعلق به شرکتهای مندرج در بند 7 باشد نمیتوانند اعم از اینکه در مقابل خدمتی که انجام میدهند حقوق یا مالی دریافت دارند یا آنکه خدمت را به طور افتخاری ورایگان انجام دهند در معاملات یا داوری دردعاوی بادولت یا مجلسین یا شهرداریها ویا دستگاههای وابسته به آنها ویا موسسات مذکور در بند 4 و6 این ماده شرکت نمایند اعم از اینکه دعاوی مزبور در مراجع قانونی مطرح شده یا نشده باشد (به استثنای معاملاتی که قبل از تصویب این قانون قرارداد آن منعقد شده باشد.)

تبصره 1- پدر ومادر وبرادر وخواهر وزن یا شوهر واولاد بلافصل وعروس وداماد اشخاص مندرج در این قانون وهمچنین شرکتها وموسساتی که اقربای فوق الذکر به نحو مندرج در بند 7 و8 در آن سهیم یا دارای سمت باشند نمی توانند با وزارتخانه ها ویا بانکها ویا شهرداریها ویا سازمانها ویا سایر موسسات مذکور در این قانون که این اشخاص در آن سمت وزارت ویا معاونت ویا مدیریت دارند وارد معامله یا داوری شوند.

تبصره 2- شرکتهای تعاونی کارمندان موسسات مذکور در این ماده امور مربوط به تعاون از مقررات این قانون مستثنی خواهند بود.

تبصره 3- منظور از معاملات مندرج در این ماده عبارت است از :

1- مقاطعه کاری( به استثنای معاملات محصولات کشاورزی ولو آنکه از طریق مقاطعه انجام شود.)

2- حق العمل کاری

3- اکتشاف واستخراج وبهره برداری ( به استثنای معادن طبقه اول مندرج در قانون معادن وهمچنین نمک طعام مذکور در ملک شخصی آنها واقع است)

4- قرارداد نقشه برداری ونقشه کشی ونظارت در اجرای آن

5-قرارداد مطالعات ومشاورات فنی ومالی وحقوقی6

6- شرکت در مزایده ومناقصه

7- خرید وفروشهایی که باید طبق قانون محاسبات عمومی یا مناقصه ویا مزایده انجام شود هرچند به موجب قوانین دیگر از مناقصه ومزایده استثناء شده باشد.

تبصره 4-معاملات اجناس وکالاهای انحصاری دولت وامور مطبوعاتی دولت وشهرداریها از موضوع این قانون مستثنی است .

ماده 2- اشخاصی که برخلاف مقررات ماده فوق شخصا ویا به نام ویا بواسطه اشخاص دیگر مبادرت به انجام معامله نمایند با به عنوان داوری در دعاوی فوق الاشعار شرکت کنند وهمچنین هریک از مستخدمین دولتی ( اعم از کشوری ولشگری) وسایر اشخاص مذکور در ماده فوق در هر مرتبه ودر جه ومقامی که باشند هرگاه برخلاف مقررات این قانون عمل نمایند به حبس مجرد از دوتا چهارسال محکوم خواهندشد وهمین مجارات برای مسئولین شرکتها وموسسات مذکور در بند 7 و8 ماده اول که با علم واطلاع بستگی وارتباط خود ویا شرکاء را در موقع تنظیم قرارداد وانجام معامله اظهار ننمایند نیز مقرراست ومعاملات مزبور باطل بوده ومتخلف شخصا ودر صورت تعهد متضامنا مسئول پرداخت خسارات ناشی از آن معامله یا داوری وابطال آن میباشند .تبصره- کارمندان مشمول ماده اول که براثر اجرای این قانون مایل به ادامه خدمت دولتی نباشند بازنشسته محسوب ودر صورتیکه مشمول مقررات بازنشستگی نباشند کسور بازنشستگی پرداختی دفعتا واحده به آنان پرداخت میشود.

ماده 3- از تاریخ تصویب این قانون هیچ یک از نمایندگان مجلسین در دوره نمایندگی حق قبول وکالت در محاکم ومراجع دادگستری ندارند ولی دعاوی ووکالتهایی که قبل از تصویب این قانون قبول کرده اند به قوت خود باقی است.

ماده 4- دولت مامور اجرای این قانون میباشد.لایحه فوق مشتمل بر 4 ماده و5 تبصره در جلسه روز دوشنبه بیست ودوم دیماه یکهزار وسیصدو سی وهفت شمسی به تصویب مجلس سنا رسیده است.

آیین نامه اجرایی شرایط احراز سمت شهردار:

ماده 2- کسی که به سمت شهردار انتخاب می‌شود نباید صاحب مؤسساتی باشد که تمام یابخشی از حوایج عمومی حوزه عمل شهرداری را تأمین می‌نماید و‌همچنین نباید در زمانتصدی این سمت،‌رییس یا عضو هیأت مدیره یامدیر عامل شرکتها ومؤسسات مذکور باشد.شهردار حق ندارد در معاملات وقرادادهایی که‌یک طرف آن شهرداری یا یکی از مؤسساتتابعه و یا وابسته به آن است بطور مستقیم یا غیر مستقیم ذی نفع باشد.‌

تبصره - عضویت شهردار درهیأت مدیره و مجمع عمومی یا شورای شرکتها وسازمانهاومؤسساتی که وابسته و یا تابع شهرداریها ونیز مؤسسات عمومی، اعم از‌دولتی یا غیردولتی که شهرداری در آنها صاحب سهم باشد و یا حضور شهردار در سمتهای مذکوردراینگونه مؤسسات که بنا به تصویب شورای اسلامی شهر‌ضروری تشخیص داده شود از شمول مفاد این ماده مستثنی است.

 

 

 

 

 

 

 

کانال تلگرامی صدای میانه اشتراک‌گذاری مستقیم این مطلب در تلگرام

نظر شما

۹۷/۲/۲۸ ۱۹:۲۵

سلام از شورای شهر میانه و شهردارجدید می خواهیم با شناخت واقعی مشکلات شهر و یافتن راهکارهای درامدی نسبت به رفع مشکلات ذیل اقدام نمایند .۱-اصلاح ساختار نیروی انسانی و اصلاح روند رسیدگی به امور در شهرداری وبهینه سازی ان و رفع رانت و باند بازی و مبارزه با فساد سیستماتیک و سازمان یافته ۲-توسعه و احداث پارک سبز و پارک بازی ۳-ایجاد پارکینگ طبقاتی ۴-ایجاد پیست دوچرخه سواری ۵-ایجاد میدان اسب دوانی و سوار کاری ۶- ایجاد خانه نمایش های عروسکی و بازیگری ۷-بازسازی پارک جنگلی ۸-ایجاد ابخوری در سطح شهر ۹_احداث حمام عمومی ۱۰- جذب مسافر و توریست با ایجاد جاذبه

۹۷/۲/۲۷ ۱۷:۰۴

بهتر است بجای شعار دادن جواب سوالات را بدهید.

وقتی می گویم اینا ارومیه نیست  با عرض پوزش نمی فهمید.

 

۹۷/۲/۲۷ ۱۷:۰۲

فعلا که کسی که عقدای است جناب عالی می باشد.

خوب مشخص است وقتی کسی که جواب قانع کننده به سوالات نداشته باشد. دور از انتظار نیست همچین جوابی هم بدهد. دوست گرامی خدا رو شکر بنده در زندگی از هر نظر بخواهی کم و کسری ندارم که بخواهم جلب توجه کنم.

در آخر کافر همه را به کیش خود پندارد

 

۹۷/۲/۲۷ ۱۳:۳۲

بعضی از آدم‌ها اصولا دوست دارند، افراد مؤدب و با شخصیتی را پیدا بکنند و سر آنها را با شکوه و شکایت در مورد مشکلات شخصی‌شان به درد آورند.

شما به عنوان یک آدم نیک‌نهاد ممکن است چند بار وقت بگذارید و راهنمایی‌هایی به آنها بکنید، اما هر چه که می‌گذرد متوجه می‌شوید گویی هدف آنها درد دل صرف یا گرفتن راهنمایی نیست، آنها می‌خواهند مرتب حرف بزنند و مجرایی برای دفع عقده‌های خود پیدا کنند.

بعضی از آنها که خود را آدم‌ها ناکام و بدبختی می‌دانند، از تکنیک روانی بدی استفاده می‌کنند، آنها سعی می‌کنند با القای بدبختی در ذهن دیگران، به خود بقبولانند که چون تنها بدبخت‌های عالم نیستند، نباید زیاد سخت بگیرند. برای همین در اداره، سر صحبت را با یک فرد موفق‌تر از خود باز می‌کنند و با به رخ کشیدن موفقیت‌های بعضی دیگر، سعی می‌کنند حس یأس و بیهودگی را در بالادستی خود ایجاد کنند.

۹۷/۲/۲۷ ۱۳:۱۳

میدانستم اینقدر عقده ای هستید باهاتون بحث نمیکردم


وقتی به بعضی آدمک ها که لیاقت احترام را ندارن میدان میدی از نگاه پر مهر و کلام گرمت خیالشان در چاه نادانی می افتد و احساس مهم بودن می کنند در حالیکه این افراد به دلیل داشتن عقده های شدید و کمبود وجود عشق در زندگیشان دچار افسردگی و تنهایی پنهانی شده اند که گاه خودشان از آن خبر ندارند و از آنجا که در دوران نوجوانی و جوانی به دلایل مختلفی از قبیل نداشتن زیبایی ، موفقیت در جلب توجه دیگران ، پیشرفت های علمی ، درسی و ورزشی و .. مورد توجه اطرافیان و دوستان قرار نگرفته اند و حتی مورد بی مهری هم قرار گرفته اند اکنون با یاد وخاطره تلخ آن دوران و عقده هایش روزگار را میگذرانند و همیشه منتظر فرصتی هستند تا آن روزها را با بر سر دیگران خالی کنند و عقده هاشان را سرکوب کنند .. این افراد تاب تحمل عقیده و حرفهای دیگران را درباره ضعف های خودشان ندارند و زود دست به مقابله مثل میزنند و با پرخاشگری و عصبانیت با طرف برخورد می کنند .. از طرفی این آدمها از موفقیت و مورد توجه بودن دوستانشان در جمع ها پنهانی و مرموزانه زجر می کشند و سعی می کنند در بحث ها اجازه صحبت به دوستانی را که از خودشان بیشتر می فهمند ندهند ...خدا به دادتون برسه

۹۷/۲/۲۷ ۰۱:۴۶

ساختمان شورا زمان معارفه

ساختمان شهرداری بعد از معارفه

۹۷/۲/۲۷ ۰۱:۱۹

متاسف از این هستم درک فهم شما تا این اندازه است. که فکر می کنید هر کسی سوال یا انتقادی نمود فکر می کنید خصومت شخصی دارد.

چرا شما و دوستانتان بجای اینکه جواب سوالات را بدهید فرافکنی می کنید.

صداقت شرط اول همه چیز است

۹۷/۲/۲۷ ۰۱:۱۷

اولاٌ: شما بیاید ثابت کنید که بنده به چه کسی و درکجا تهمت وافترا زده ام .

دوماٌ: متاسف از این هستم که متاسفانه مطلب را درست درک نمی کنید منظور بنده این است که امکانات شهرنشینی در همه جای دنیا یکی است و مشکلاتشان هم، منظور از کم و زیاد بودن مشکلات نیست.

سوماٌ:مار گزیده از ریسمان سیاه و سفید می ترسد. در زمان شهردار سابق (مهندس نصیری) هم افراد مثل شما بودن که همین حرفها را می زدند بعد از مدت کوتاه منتقدین سرسخت ایشان شدن، اگر الان در این شهر شاهد این همه مشکلات هستیم بخاطر همین خوش آمد گویی ها است.

چهارماٌ: متاسفانه شما و امثال شما هستید که این چنین با توهین و بی احترامی بخاطر چند سوال ساده این چنین آشفته شده اید بجای اینکه جواب سوالات را بدهید دارید فرافکنی می کنید.

پنچماٌ: شما که شهامت بیان نام خود را ندارید جرت ندارید جواب سوالات را بدهید پس بهتر است سکوت نماید و ...

ششماً: بنده بخاطر شهرم فرد مورد نظر را معرفی کرده بودم که از تحصیلات،تجربه و سوابق اجرایی از مهندس میرزایی بالاتر بوده و می باشند. ضمنا بنده نه پیمانکار شهرداری نه بساز بفروشم که دنبال منافع شخصی در شهرداری میانه باشم. افرادی که دنبال منافع شخص خود هستند مشخص است که از آگاهی و اطلاع رسانی حقایق این چنین آشفته شده اند.

درآخر الان چندین هفته است چند سوال ساده پرسیده ایم که متاسفانه هیچ یک از شما نتوانسته اید جواب قانع کننده به آنها بدهید الان هم با تهمت و افترا می خواهید افکار عمومی را منحرف کنیدو مشخص است کسی که طرفدارانش شما باشد خود آن چه کسی است دوست گرامی حقوق مهندس میرزایی از جیب من و امثال من پرداخت خواهد شد. ضمنا متاسفانه شما هستید که با عینک بدبینی همه چیز را می بینید دوست گرامی مگر مطلب در مورد کسی است که بخواهیم خوش آمدگویی بگوئیم. مطلب در مورد  آگاهی رسانی و اطلاع رسانی و هشدار به اعضای شورای اسلامی شهر و شهرداران و کارکنان دولت است که در معاملات دولتی مواظب باشند.

۹۷/۲/۲۷ ۰۰:۱۰

متشکرم بنده اونقدر به تنهایی این مباحث را باآقای رشیدی داشتم ونهایت امر آقای رشیدی بدبینی خود را کنار نگذاشتند وهمچنان خصومت های شخصی خود را با بیان های دیگر گفتند وجالب است آن رادلسوزی نامیدند ولی شما یک شانس بزرگ دارید وقتی کم میارند نمیگند ((((فکر نکنید اینجا ارومیه است ))))
میذارم به این حساب که خدا نکرده شاید از ارومیه هم دلخوری داشته باشه

۹۷/۲/۲۶ ۲۳:۵۲

آقای رشیدی لطفا لطفا جمع نبندید بنده از تهمت وافترا فقط مخاطبم شما بودید واینجا هیچ کس لااقل مستقیما به کسی تهمت نزده بجز شما .پس نفرمایید بنده ودوستان
به هیچ وجه قبول ندارم مشکلات شهر نشینی در دوشهر دنیا یکی باشد در دو شهر مجاور هم یکی نیست عزیز من مشکلات دو ده مجاور هم یکی نیست
راه مستقیم همونه که با خوش آمد گویی به همشهریمان ،بهش شوق کار وتلاش مضاعف بدهیم .دائما از نقض قانون و نقض... وهر گونه نقض که روح طرف هم از اون اطلاع نداره ومجازات آن نگیم .بهش عکس تبریک وخوش آمدگویی نشان دهیم ونه اینکه عکس چند فرد که پشت کردهاند وصحنه کثیف رشوه را نمایش میدهند را ه درست اینه که سوابق طرف را صادقانه بگیم نه مغرضانه ... بعد بگید بنده از این همه بدگویی هیچ نفع شخصی را دنبال نمیکم .شما دارید بااین حرفها به شعور مردم توهین میکنید که باور کنند شما از انتخاب نشدن اونیکه در نظرتان بود ناراحت نیستید ...

۹۷/۲/۲۶ ۱۹:۴۷

1-دوست عزیز بنده و دیگر دوستان خدای نکرده نه به کسی تهمت و افتر زده ایم نه محکوم نموده ایم فقط تنها بخاطر بوجود آمدن ابهامات در ذهن هر شهروندی سوال نموده ایم تا رفع ابهام شوند متاسفانه هیچ کس بصورت منطقی جواب قانع کننده ای نداده است. متاسفانه عده ای خاص بخاطر منافع شخصی خود بجای جواب سوالات برای اینکه افکار عمومی را منحرف نمایند فرافکنی می کنند.

2-دوست عزیز امکانات شهرنشینی در تمام دنیا یکی است بخاطر همین مشکلاتشان هم باهم یکی است.

3-اگر متن را بادقت می خوانید که متوجه می شدید تنها سوال شده است.

4-لطف می کنید راه مستقیم را نشان بدهید تا با آن راه به مقصد برسیم.

۹۷/۲/۲۶ ۱۸:۵۳

جناب رشیدی شما که خودتان گفتید مرجع رسیدگی به این شکیات بازرسی کل کشور است که باید با ادله مراجعه کرد والا اسمش فرافکنی است .در خصوص مشکلات شهر دیدم شما یک سری کلی گویی گفته بودید که مشکلات تمام شهر های دنیاست وانهم طوری فرموده بودید که شهردار جدید هیچ برنامه ای ندارد برای این مشکلات ...منصف باشید راه مستقئم کوتاهترین وخداپسندانه ترین راه است

۹۷/۲/۲۶ ۱۸:۱۸

جناب دکتر این هم یکی از هزاران مشکلات است که خود باعث ایجاد مشکلات زیاد می شود.

۹۷/۲/۲۶ ۱۸:۱۰

میانه لی عزیز:

1-بر اساس اصل 174 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران این ارگان نظارتی که به منظورنظارت برحسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری سازمان بازرسی کشور است. هر شهروندی وظیفه دارد بعنوان دیده بان هر گونه اطلاعات در هر مورد به سازمان های ذیصلاح اطلاع دهد بعد از آن رسیدگی آن بعهده سازمان های ذیصلاح می باشد و طبق حقوق شهروندی شهروندان هم می توانند در چهار چوب قانون پیگیری نمایند.

2-در مورد اینکه شهردار جدید در کل کشور چه خدمات ارزنده ای انجام داده است بحث نیست بحث در این مورد است که طبق قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار  و اقربای آنها نمی توانند در معاملات دولتی شرکت کنند. آیا یک پزشک که در کل جهان جان هزاران بیمار را نجات می دهد می توان بخاطر آن خدمات ارزنده اجازه داد خلاف قانون کاری انجام دهد و در برابر آن همه مردم بخاطر انجام خدمات ارزنده اش سکوت نمایند.

3-در مورد رزومه مهندس میرزایی در مطالب قبلی سوالات زیاد شده است که متاسفانه نه اعضای شورای اسلامی شهر و نه مهندس میرزایی هیچ جوابی در این موارد نداده اند فقط امثالی مثل شما  با فرافکنی جواب های غیر منطقی داده اند مثلا در جلسه معارفه شهردار نایب رئیس شورا از سوابق کاری مهندس میرزایی به سد مخزنی زاگرس اشاره نمودند که این سد در سالهای 81 و 82 آغاز و در سال 1390 توسط رئیس جمهور فقط  جناب احمدی نژاد افتتاح شد که مهندس میرزایی در زمان افتتاح سد ایشان تازه مدیر عامل شرکت تازه تاسیس عمران مسکن سازه پایدار افق استان زنجان که در زمینه ابنیه و ساختمان فعالیت می کند شده بودند.

4- بنده و دیگر دوستان هیچ انتظار  نداریم که حتما باید فامیل و دوستانمان بخاطر منافع شخصیمان شهردار این شهر شود هدف اصلی ما انتخاب افراد باتجربه،تحصیل کرده و آشنا به قوانین شهرداری با سابقه اجرایی است مدیریت شهر را بدست بگیرد.

5- دوست عزیز هیچ کدام ما در مقامی نیستیم که به مسائل رسیدگی کنیم فقط بعنوان یک شهروند داریم از مسئولان و مدیران شهر خود سوال می کنیم آیا سوال نمودن جرم است.

6- در مورد بیان مشکلات شهر در همین سایت قبل از روز معارفه مطلبی با نام طرح و برنامه های کارشناسی شده دومین شهردار منتخب برای 20 مشکل اساسی و اصلی شهر چه می باشد منتشر نموده ایم که متاسفانه در جلسه معارفه شهردار مهندس میرزایی هیچ اشاره ای به آنها نکردند. بنده و دیگر دوستان بدون هیچ چشم داشتی آمادگی کمک به همه مسئولان و مدیران  را در مورد  توسعه و آبادانی کشور مخصوصا شهرمان را داریم. الان چند هفته است از طرف یکی از سازمان های مردم نهاد در مورد بررسی و مطرح کردن مشکلات شهر از ریاست و اعضای شورای اسلامی شهر درخواست جلسه شده است متاسفانه تا این لحظه هیچ ترتیب اثری از طرف شورا داده نشده است ضمنا در بیشتر نقاط دنیا رسم بر این است خود مسئولان، مدیران، اعضای شورا و شهردار از فعالان سایبری ،اجتماعی، مدنی، روشنفکران، فرهیختگان و اصحاب رسانه و سایبری دعوت می کنند نه آنها خدمت آقایان می روند ولی متاسفانه در بیشتر نقاط کشور این مسئله برعکس است .

۹۷/۲/۲۶ ۱۷:۱۹

بفرمایید بررسی کنید ،اونقدر بررسی کنید تا یادتون بره در شهرمون هم مشکلاتی است ،همه چی گل وبلبله

۹۷/۲/۲۶ ۱۴:۵۶

آقای رشیدی .بعضی ارگانهای نظارتی هست که به چگونگی اجرای قانون میرسند وغربالگری میکنند وبه تمام گمان های شما در چهارچوب قانون رسیدگی میکنند یا شما شهروند این شهر واین شهرید وبه این قوانین وچونگی اجرای آن اعتقاد دارید ویا اینکه اعتقادی ندارید که درآن صورت صورت مسئله عوض میشود
ما میدانیم که این شهردار جدید چه خدمتهایی در کل کشور انجام داده وحتی مثلا کسی از استان همسایه قسمتی ازسوابق ایشان را که در شهرشان دیده بازگو میکند شما کاملا جبهه میگرید آن هم نابحق .برادر من خودم فامیل در ارومیه دارم بعد از اینکه شما حرفها وصحبتهای آن ارومیه ای را قبول نکردید وبا ایشان بحث داشتید خودم شخصا تحقیق کردم ودیدم آقای میرزایی در آبادانی این شهر چه کمکهایی کرده آورده وایشان رسم ادب رابه جا که از آقای میرزایی حمایت میکند .خواهشا بحث را به حاشیه نکشانید هر چه بود گذشت اگر انتظار داشتیم دوست یا فامیلمان شهردار بشو د ونشد گذشت الان ایشان شهردار ماست ودر شهرهایی به مراتب بزرگتر از میانه آزمونش را داده وموفق شده .شما که اینقدر فعال هستید در صراط مستقیم حرکت کنید وبه بیراهه نروید شما به مسائلی فکر میکنید که خیلی باسوادتر وشاید با ایمان تر از من وشما در چهارچوب قانون به آن رسیدگی میکنند و ما نبایستی بخاطر چیزهایی که جسته وگریخته از آن اطلاع داریم ونه سواد ونه وظیفه رسیدگی داریم فضای شهرمان را آلوده کنیم .بگذارید شهردار تجارب چند ساله اش را که در شهر های بزرگتر بدست آورده دراین شهر پیاده کند ...من امیدوارم وخواهش دارم شما این جهت گیریهای نا بجا را کلا کنار بگذارید وواقعا اگر دلسوز هستید مشکلات شهر را طبقه بندی واولویت بندی کنید وبه خدمت شهردار ببرید واگر کمکی هم توانستید در هر ضمینه ای بکنید اعلام آمادگی کنید

۹۷/۲/۲۶ ۱۴:۱۰

اتفاقا جالب وقابل بررسی هست جنابعالی در حاشیه هستید متاسفانه..

۹۷/۲/۲۶ ۱۳:۳۲

میانه لی عزیز ببخشید کدام افترا و تهمت زده شده است. با این حساب تو شهر هر کسی هر کاری بکند همه هم باید سکوت کند و بی تفاوت باشد. الان هم اگر شاهد این همه مشکلات هستیم بخاطر همین بی تفاوتی ها است.

۹۷/۲/۲۶ ۱۳:۰۱

قابل توجه شورای بالمعروف ونهی از منکر که با خیمه زدن بر مسند شهرداری واقوام از کلیه قراردادها وپیمانکاریها مطلع هستید: اونوقت حراست برادر کجا تشریف دارند خدای نکرده درین درین درکار ناشد: نعوذبالله

۹۷/۲/۲۶ ۱۲:۴۳

آقای رشیدی فعالیت خبری شما قابل تشکر است ولی برادر به اخبارت دقت کن این خبرها که میدهی اکثرا در حد افترا است اگر شما با کسی خصومت شخصی داری بگزارش کنار.مگر شما مامور اجرای قانون اساسی .قانون شهرداری .قانون ... هستی بهتر است مشکلات شهرمان را مطرح کنیم .ایشان شهردار ما شده ومطالبی بیان میکنید هرکدام مرجع رسیدگی دارد این شک وگمان شما زیبنده یک مسلما ن نیست لااقل به احترام ماه مبارک رمضان

۹۷/۲/۲۶ ۱۲:۴۱

صوفی شهربین که چون لقمه به شبهه می خورد
پاردمش دراز باد آن حیوان خوش علف

۹۷/۲/۲۶ ۱۲:۱۸

کسانی که با توجه به قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی نمی توانند به منافع شخصی خود برسندو به راحتی معامله کنند دور از انتظار هم نیست که همچین کامنتی را در مورد این مطلب بگذارند. وقتی می گویم شهر میانه با شهر ارومیه فرق می کند بخاطر این مسایل است. ضمنا جواب سوالات را ندادید. باز دوباره می پرسم از شما برادر بزرگوار:

1- آیا مهندس میرزایی شهردار محترم استعفا نامه خود را از شرکت های که بعنوان مدیرعامل و عضو هئیت مدیره مشغول به فعالیت بودند به اعضای شورای اسلامی شهر میانه داده اند؟؟

2- مهندس میرزایی چند درصد در کدام شرکت ها سهام دار هستند، آیا لیست آنها را به اعضای شورای اسلامی شهر میانه داده اند؟؟

 

۹۷/۲/۲۶ ۱۱:۴۵

بردار از چشم عینک بدبینی خود را
بیهوده نکن تلخ توشیرینی خود را
زیبنده ی سیمای مسلمانی تونیست
پیوسته سیه چرده کنی بینی خود را
هرگز نپران سنگ به جام دل یاران
تانشکنی با سنگ خودت چینی خود را
با نیش زبان زخمه نزن از پی واز پیش
ازدست نده ساده توسنگینی خود را
بردوش نکش تیشه ی تخریب کسان را
انبار نکن هیزم بی دینی خود را

۹۷/۲/۲۶ ۱۱:۲۱

برادر وخواهر و زن یا شوهر و اولاد بلافصل وعروس وداماد و اقربای فوق الذکر سهیم یا دارای سمت باشند، نمی توانند...
جناب رشید متاسفانه در این بی نظارتیها و عدم رعایت قوانیین خیلی راحت می توانند و پا را از اینم هم فراتر میذارند.

۹۷/۲/۲۶ ۱۱:۱۶

اتفاقأ بیشتر از همه دارند معامله می کنند

۹۷/۲/۲۶ ۱۱:۱۱

عکس جالبی است شبیه عکسهای دسته جمعی رقص است (جلمان )

۹۷/۲/۲۶ ۱۱:۰۴

اقای حسینخانی خوندین؟!

۹۷/۲/۲۶ ۱۰:۳۹

شورای شهر کارآمدی خود را نشان دهند شهر میانه شبیه قبرستان متروکه شده هست

۹۷/۲/۲۶ ۰۹:۳۲

درمملکت اسلامی امکان ندارد کسی رشوه بدهد و کسی رشوه بگیرد و حق مظلومی را ضایع و برخلاف قانون اقدام کند لطفا به سازمانها و نهادها و شهرداری و اداره ثبت و کارشناسان آنها تهمت نزنید

۹۷/۲/۲۶ ۰۷:۳۷

مطابق ماده ۵۸۸ قانون مجازات اسلامی برای داوران، ممیزان و کارشناسان چنانچه در مقابل اخذ وجه یا مال به نفع یکی از طرفین اظهارنظر یا اتخاذ تصمیم نماید به حبس از شش ماه تا دو سال یا مجازات نقدی از سه تا دوازده میلیون ریال محکوم و آنچه گرفته است به عنوان مجازات مودی به نفع دولت ضبط خواهد شد.

- براساس ماده ۵۸۹ قانون مذکور، در صورتی که قاضی به واسطه ارتشاء حکم به مجازاتی شدیدتر از مجازات مقرر در قانون داده باشند علاوه بر مجازات فوق حسب مورد به مجازات مقدار زائدی که مورد حکم واقع شده محکوم خواهند شد.

- مطابق ماده ۵۹۱ همین قانون، هرگاه ثابت شود که رشوه دهنده برای حفظ حقوق حقه خود ناچار به دادن وجه یا مالی بوده تعقیب کیفری ندارد و وجه یا مالی که داه به او مسترد می گردد.
- همچنین بر اساس تبصره ماده 592 در صورتی که رشوه دهنده برای پرداخت رشوه مضطر بوده و یا پرداخت آن را گزارش دهد یا شکایت نماید از مجازات حبس مزبور معاف خواهد بود و مال به وی مسترد می گردد

۹۷/۲/۲۶ ۰۷:۳۶

مصادیق رشوه عبارت است از:
الف – گرفتن وجوهی به غیر از آنچه در قوانین و مقررات تعیین شده است.
ب – اخذ مالی بلاعوض یا به مقدار فاحش ارزانتر از قیمت معمولی یا ظاهراً به قیمت معمولی و واقعاً به مقدار فاحش کمتر از قیمت .
ج – فروش مالی به مقدار فاحش گرانتر از قیمت به طور مستقیم یا غیر مستقیم به ارباب رجوع بدون رعایت مقررات مربوط .
د – فراهم نمودن موجبات ارتشاء از قبیل مذاکره جلب موافقت یا وصول و ایصال وجه یا مال یا سند پرداخت وجه از ارباب رجوع .
هـ- اخذ یا قبول وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مال از ارباب رجوع به طور مستقیم یا غیر مستقیم برای انجام دادن یا انجام ندادن امری است که مربوط به دستگاه اجرایی می باشد .
و – اخذ هرگونه مال دیگری که در عرف رشوه خواری تلقی می شود ، از جمله هر گونه ابراء یا اعطاء وام بدون رعایت ضوابط یا پذیرفتن تعهد یا مسوولیتی که من غیر حق صورت گرفته باشد و همچنین گرفتن پاداش و قائل شدن تخفیف و مزیت خاص برای ارایه خدمات به اشخاص و اعمال هرگونه موافقت یا حمایتی خارج از ضوابط که موجب بخشودگی یا تخفیف گ

۹۷/۲/۲۶ ۰۷:۳۶

- رشوه دادن را رشاء و رشوه گرفتن را ارتشاء و فرد رشوه گیر را مرتشی و فرد رشوه دهنده را راشی می گویند.

- هر يك از مستخدمين و مامورين دولتي اعم از قضايي و اداري يا شوراها يا شهرداري ها يا نهادهاي انقلابي و به طور كلي قواي سه گانه و همچنين نيروهاي مسلح يا شركت هاي دولتي يا سازمان هاي دولتي وابسته به دولت و يا مامورين به خدمات عمومي خواه رسمي يا غير رسمي مشمول قانون می شوند.

- عمل لازم برای تحقق رشوه ،‎ قبول کردن‌‎ مستقيم يا غيرمستقيم وجه یا مال یا سند پرداخت وجه یا تسلیم مال و نیز ‎'انجام معامله صوری‌‎' با مبلغ غیر واقعی برای انجام دادن يا انجام ندادن امري كه مربوط به سازمان هاي مزبور مي باشد.

- این جرایم منوط به تحقق نتیجه خاصی نیست‎، در صورتی که مامور دولت آن کار را انجام داده یا نداده در هر صورت به همراه رشوه دهنده مرتکب جرم شده است.

اخبار روز