کد خبر: ۹۹۶۳
۵۲۵ بازدید
۰ دیدگاه

تمدید ثبت نام انتخابات شوراها تا ساعت 24

۱۳۹۲/۲/۱
۲۲:۳۷

ستاد انتخابات کشور اطلاعیه‌ شماره8 که برای تمدید مهلت ثبت نام در انتخابات شورای شهر است را به شرح زیر صادر کرد:

بسم الله الرحمن الرحیم

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﮔﺴﺘﺮده ﻫﻢ ﻣﯿﻬﻨﺎن ﻋﺰﯾﺰ ﺟﻬـﺖ اﻋـﻼم داوﻃﻠﺒـﯽ دراﻧﺘﺨﺎﺑـﺎت ﭼﻬـﺎرﻣﯿﻦ دوره ﺷـﻮراﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﺷﻬﺮ و روﺳﺘﺎ، اﻋﻼم ﻣﯽ دارد ﺛﺒﺖ ﻧﺎم از ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺮاﺟﻌﯿﻦ ﺗـﺎ ﺳـﺎﻋﺖ 24 اﻣﺸـﺐ اداﻣـﻪ داﺷـﺘﻪ و ﻓﺮﻣﺎﻧـﺪارﯾﻬﺎ وﺑﺨﺸﺪارﯾﻬﺎی ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺛﺒﺖ ﻧﺎم از اﯾﺸﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﮔﺴﺘﺮده ﻫﻢ ﻣﯿﻬﻨﺎن ﻋﺰﯾﺰ ﺟﻬـﺖ اﻋـﻼم داوﻃﻠﺒـﯽ دراﻧﺘﺨﺎﺑـﺎت ﭼﻬـﺎرﻣﯿﻦ دوره ﺷـﻮراﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﺷﻬﺮ و روﺳﺘﺎ، اﻋﻼم ﻣﯽ دارد ﺛﺒﺖ ﻧﺎم از ﮐﻠﯿﻪ ﻣﺮاﺟﻌﯿﻦ ﺗـﺎ ﺳـﺎﻋﺖ 24 اﻣﺸـﺐ اداﻣـﻪ داﺷـﺘﻪ و ﻓﺮﻣﺎﻧـﺪارﯾﻬﺎ وﺑﺨﺸﺪارﯾﻬﺎی ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺛﺒﺖ ﻧﺎم از اﯾﺸﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

بنا بر این گزارش، در اطلاعیه شماره 8 ستاد انتخابات کشور که دقائقی قبل منتشر شد، آمده است:

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺣﻀﻮر ﮔﺴﺘﺮده ﻫﻢ ﻣﯿﻬﻨﺎن ﻋﺰﯾﺰ ﺟﻬـﺖ اﻋـﻼم داوﻃﻠﺒـﯽ دراﻧﺘﺨﺎﺑـﺎت ﭼﻬـﺎرﻣﯿﻦ دوره ﺷـﻮراﻫﺎی اﺳﻼﻣﯽ ﺷﻬﺮ و روﺳﺘﺎ، اﻋﻼم ﻣﯽ دارد ﺛﺒﺖ ﻧﺎم از ﮐﻠﯿﻪﻣﺮاﺟﻌﯿﻦ ﺗـﺎ ﺳـﺎﻋﺖ 24 اﻣﺸـﺐ اداﻣـﻪ داﺷـﺘﻪ و ﻓﺮﻣﺎﻧـﺪارﯾﻬﺎ و ﺑﺨﺸﺪارﯾﻬﺎی ﺳﺮاﺳﺮ ﮐﺸﻮر ﻣﻮﻇﻒ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺛﺒﺖ ﻧﺎم از اﯾﺸﺎن ﻣﯽ ﺑﺎﺷﻨﺪ.

ﺿﺮوری اﺳﺖ ﮐﻠﯿﻪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ اﻋﻼم داوﻃﻠﺒﯽ دراﻧﺘﺨﺎﺑﺎت دارﻧﺪ ﺳﺮﯾﻌﺘﺮ ﺑﺎ دردﺳﺖ داﺷﺘﻦ ﻣﺪارک ﻻزم ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ ﺛﺒﺖ ﻧﺎم ﻣﺮاﺟﻌﻪ و ﻓﺮم اﻋﻼم داوﻃﻠﺒﯽ را ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.

کانال تلگرامی صدای میانه اشتراک‌گذاری مستقیم این مطلب در تلگرام

نظر شما

پیشگیری از کرونا

از برخورد نزدیک با افراد دارای علایم بیماری خودداری نمایید.

اخبار روز