هنوز کسی حامیان تدبیر و امید شهرستان میانه را دنبال نمی‌کند.