حامیان تدبیر و امید شهرستان میانه هنوز کسی را دنبال نمی‌کند.