پنجشنبه ۳ دی ۹۴، ساعت ۲۱:۰۷
تصویر حامیان تدبیر و امید شهرستان میانه