پنجشنبه ۳ دی ۹۴، ساعت ۲۱:۰۹
تصویر حامیان تدبیر و امید شهرستان میانه