کد خبر: ۹۲۰۴۶
۴۲۱ بازدید
۵ دیدگاه

آگهی های مزایده و مناقصه شهرداری میانه

preview

************************************************

آگهی مزایده عمومی فروش زمین مرحله اول - نوبت اول

شهرداری میانه در نظر دارد برابر بند 3 صورتجلسه شماره 95 تاریخ 1398/08/12 شورای محترم اسلامی شهر میانه و مطابق با ماده 13 آیین نامه مالی شهرداری ها نسبت به فروش یک قطعه زمین به مساحت 1250،350 مترمربع با عملکرد شهری واقع در نبش خیابان بانک ملی روبروی آموزش و پرورش با قیمت پایه هر متر مربع 78/000/000 ریال از طریق آگهی مزایده عمومی اقدام نماید. واجدین شرایط می توانند از تاریخ انتشار این آگهی به مدت 17روز نسبت به دریافت شرایط فروش زمین و ارائه پیشنهاد قیمت به شهرداری میانه مراجعه نمایند ضمناً، هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مزایده  بوده و شهرداری میانه در هر یک از مراحل مزایده حق رد یک یا کلیه پیشنهادها را دارد و شرکت کنندگان حق هیچ گونه اعتراضی نخواهند داشت.

 آخرین مهلت دریافت پیشنهادات تا آخر وقت اداری تاریخ 27/09/1398 می باشد.

میرزایی- شهردارمیانه

**********************************************

آگهی مزایده مرحله اول (نوبت اول و دوم)

پارکینگ عمومی شهرداری میانه واقع در جنب امامزاده اسماعیل(ع)

شهرداری میانه به استناد بند 1 جلسه شماره 29 مورخه 1398/03/01 شورای اسلامی شهر میانه و برابر ماده 13 آئین نامه مالی شهرداری ها درنظر دارد نسبت به واگذاری پارکینگ عمومی شهرداری واقع در جنب امامزاده اسماعیل (ع) با اجاره ماهیانه پایه بمبلغ30/000/000 یال از طریق مزایده عمومی با شرایط ذیل اقدام نماید.

1- متقاضیان در صورت تمایل می بایست پنج درصد قیمت پایه سالیانه (به مبلغ 18/000/000 ریال) را به عنوان سپرده شرکت در مزایده به حساب جاری 3100001877003 شهرداری میانه نزد بانک ملی شعبه خیابان امام خمینی (ره) واریز و فیش مربوطه را به همراه قیمت پیشنهادی از تاریخ 11 / 9 /98 لغایت 1398/09/27 همه روزه در وقت اداری به غیراز روزهای تعطیل به دبیرخانه شهرداری تسلیم نمایند.

2-به پیشنهادات واصله بعد از موعد مقرر، مخدوش، مشروط، مبهم و بدون سپرده ترتیب اثرداده نخواهد شد.

3-شهرداری در رد یاقبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

4-پیشنهادات واصله راس ساعت 14/30 روزچهارشنبه مورخه 1398/09/27 در محل ساختمان مرکزی شهرداری میانه با حضور مسئولین ذیربط بررسی و برنده اعلام خواهد شد که حضور پیشنهاد دهندگان در جلسه بازگشایی پیشنهادات آزاد است.

5-سپرده برندگان اول تا سوم تا انعقاد قرارداد با برنده مزایده در حساب شهرداری نگهداری شده و در صورت انصراف نفر اول از عقد قرارداد سپرده وی به نفع شهرداری ضبط و قرارداد با نفر بعدی منعقد خواهد شد که این امر تا نفرسوم ادامه خواهد یافت. بدیهی است که سپرده سایر افراد مسترد خواهد شد.

6- ارائه صلاحیت فردی از اداره اماکن نیروی انتظامی و گواهی عدم سوء پیشینه کیفری الزامی است.

7- هزینه های جاری پارکینگ به اضافه هزینه آب و برق و گاز مصرفی به عهده مستاجرمی باشد.

8- اجاره یکساله پارکینگ در زمان انعقاد قرارداد بصورت 6 فقره چک دو ماهه اخذ خواهد شد.

9- رعایت قانون منع مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی الزامی است.

10-تحویل یک فقره ضمانت نامه بانکی به مبلغ 400/000/000 ریال توسط مستاجر از بابت تضمین تعهدات در زمان انعقاد اجاره نامه لازم می باشد.

11-هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مزایده می باشد.

مهدی میرزایی – شهردار میانه

******************************************

آگهی مناقصه عمومی مرحله اول نوبت اول

(احداث، توسعه و نگهداری فضای سبز منطقه یک شهری میانه)

شهرداری میانه در نظر دارد برابر بند 1 صورتجلسه شماره 95 تاریخ 1398/08/12 شورای اسلامی شهر میانه امورات احداث، توسعه و نگهداری فضای سبز منطقه یک شهرداری میانه را از طریق مناقصه عمومی به یکی از شرکت های واجد شرایط دارای صلاحیت که قبلا سه مورد قرارداد در این زمینه با شهرداری ها داشته باشد به مدت یک سال شمسی با برآورد اولیه 16،659،844،000 ریال واگذار نماید.

 

واجدین شرایط می توانند از تاریخ انتشار این آگهی به مدت 17روز نسبت به دریافت مدارک و شرایط مناقصه و ارائه پیشنهاد قیمت به شهرداری میانه مراجعه نمایند.

ضمناً، هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه بوده و شهرداری میانه در هریک از مراحل مناقصه حق رد یک یا کلیه پیشنهادها را دارد و شرکت کنندگان حق هیچ گونه اعتراضی نخواهند داشت.

آخرین مهلت دریافت پیشنهادات تا آخر وقت اداری تاریخ 27 /9 /98 می باشد.

(با توجه به اینکه شهر به دو منطقه تقسیم شده است هر شرکت می تواند برای یک منطقه پیشنهاد قیمت بدهد).

میرزایی- شهردارمیانه

*****************************************

آگهی مناقصه عمومی مرحله اول نوبت اول

(احداث، توسعه و نگهداری فضای سبز منطقه دو شهری میانه)

شهرداری میانه در نظر دارد برابر بند 1 صورتجلسه شماره 95 تاریخ 1398/08/12 شورای اسلامی شهر میانه امورات احداث، توسعه و نگهداری فضای سبز منطقه دو شهرداری میانه را از طریق مناقصه عمومی به یکی از شرکت های واجد شرایط دارای صلاحیت که قبلاً سه مورد قرارداد در این زمینه با شهرداری ها داشته باشد به مدت یک سال شمسی با برآورد اولیه 15/626/156/000 ریال واگذارنماید.

واجدین شرایط می توانند از تاریخ انتشار این آگهی به مدت 17روز نسبت به دریافت مدارک و شرایط مناقصه و ارائه پیشنهاد قیمت به شهرداری میانه مراجعه نمایند.

ضمناً ، هزینه چاپ آگهی به عهده برنده مناقصه بوده و شهرداری میانه در هر یک از مراحل مناقصه حق رد یک یا کلیه پیشنهادها را دارد و شرکت کنندگان حق هیچ گونه اعتراضی نخواهند داشت.

آخرین مهلت دریافت پیشنهادات تا آخر وقت اداری تاریخ 1398/09/27 می باشد.

(با توجه به اینکه شهر به دو منطقه تقسیم گردیده است هر شرکت می تواند برای یک منطقه پیشنهاد قیمت بدهد)

میرزایی- شهردارمیانه

کانال تلگرامی صدای میانه اشتراک‌گذاری مستقیم این مطلب در تلگرام

نظر شما

۹۸/۹/۱۴ ۱۸:۳۱

شهرداری بهتره بجای فروش زمین اول خ بانک ملی را ازش بهره برداری بهتر بکند.مثل ایجاد میدان تره بارمثل میادین شهرداری تهران که خدمات خوبی به مردم ارایه میدهد

۹۸/۹/۱۴ ۱۲:۳۸

شهرداری میانه در نظر دارد برابر بند 1 صورتجلسه شماره 95 تاریخ 1398/08/12 شورای اسلامی شهر میانهامورات احداث، توسعه و نگهداری فضای سبز منطقه یک شهرداری میانه را از طریق مناقصه عمومی به یکی از شرکت های واجد شرایط دارای صلاحیت که قبلا سه مورد قرارداد در این زمینه با شهرداری ها داشته باشد.

لطف می کنید جهت شفافیت و آگاهی اعلام بفرمائید با توجه به کدام ماده و تبصره قانون یکی از شرایط صلاحیت داشتن سه مورد قرارداد با شهرداری می باشد. 

آیا یک نوع انحصار و تبعیض در بستن قراردادهای شهرداری نمی باشد؟

پیشگیری از کرونا

از برخورد نزدیک با افراد دارای علایم بیماری خودداری نمایید.

اخبار روز