کد خبر: ۱۶۲۵
۳۶۸ بازدید
۵ دیدگاه (۵ تایید شده)

تاسف براي شوراي شهر گرامي !

۱۳۸۹/۳/۳
۰۱:۰۸

با سلام ودرود بر همشهريان گرامي با متشنج شدن وضع عمومي شوراي شهر مان باز مي خواهيم كاسه كوزه ها را سر شهردار وقت خالي كنيم !!!!!!!!

راستي به 40 سوال اساسي اين شورا كه واقعا آبروي خود را برده اند كمي بيانديشيد خواهشا" جوك نكنيد ؟؟؟؟!!! 

شهرداران قبلي با برنامه هاي شوراي شهر پيش رفتند شهردار قبلي اختراع ثبت كرد و به ما هديه داد . قبل از آن زمستان برفي را زير كرسي گرم خود در ولايت خود گذرانيد و بي خيال اين مردم شريف بود . و از قبلي ها هم هرچه تعريف كنيم كم گفته ايم .

چشمها را بايد شست ...

                                   جور ديگر بايد ديد .

چرا نمي توانيم يكي از همشهريان خود را در سمت شهردار ببينيم .

راستي وظايف آقايان محترم را كمي مرور كنيم :

وظایف شورای اسلامی شهر به شرح زیر است:

 • 1ـ انتخاب شهردار برای مدت چهار سال.
  • تبصره 1ـ شورای اسلامی شهر موظف است بلافاصله پس از رسمیت یافتن نسبت به انتخاب شهردار واجد شرایط اقدام نماید.
  • تبصره 2ـ شهردار نمی‌تواند همزمان عضو شورای شهر باشد.
  • تبصره 3ـ نصب شهرداران در شهرها با جمعیت بیشتر از دویست هزار نفر و مراكز استان بنا به پیشنهاد شورای شهر و حكم وزیر كشور و در سایر شهرها به پیشنهاد شورای شهر و حكم استاندار صورت می‌گیرد.
  • تبصره 4ـ دوره خدمت شهردار در موارد زیر خاتمه می‌پذیرد:
   • الف ـ استعفای كتبی با تصویب شورا.
   • ب ـ بركناری توسط شورای شهر با رعایت مقررات قانونی.
   • ج ـ تعلیق طبق مقررات قانونی.
   • د ـ فقدان هر یك از شرایط احراز سمت شهردار به تشخیص شورای شهر.
 • 2ـ بررسی و شناخت كمبودها، نیازها و نارساییهای اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، بهداشتی، اقتصادی و رفاهی حوزه انتخابیه و تهیه طرحها و پیشنهادهای اصلاحی و راه‌حلهای كاربردی در این زمینه‌ها جهت برنامه‌ریزی و ارائه آن به مقامات مسئول ذی‌ربط.
 • 3ـ نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورا و طرحهای مصوب در امور شهرداری و سایر سازمانهای خدماتی در صورتی كه این نظارت مخل جریان عادی این امور نگردد.
 • 4ـ همكاری با مسئولین اجرایی و نهادها و سازمانهای مملكتی در زمینه‌های مختلف اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، اقتصادی و عمرانی بنا به درخواست آنان.
 • 5ـ برنامه‌ریزی در خصوص مشاركت مردم در انجام خدمات اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی با موافقت دستگاههای ذی‌ربط.
 • 6ـ تشویق و ترغیب مردم در خصوص گسترش مراكز تفریحی، ورزشی و فرهنگی با هماهنگی دستگاههای ذی‌ربط.
 • 7ـ اقدام در خصوص تشكیل انجمنها و نهادهای اجتماعی، امدادی، ارشادی و تأسیس تعاونیهای تولید و توزیع و مصرف، نیز انجام آمارگیری، تحقیقات محلی و توزیع ارزاق عمومی با توافق دستگاههای ذی‌ربط.
 • 8ـ نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمایه و داراییهای نقدی، جنسی و اموال منقول و غیرمنقول شهرداری و همچنین نظارت بر حساب درآمد و هزینه آنها به گونه‌ای كه مخل جریان عادی امور شهرداری نباشد.
 • 9ـ تصویب آیین‌نامه‌های پیشنهادی شهرداری پس از رسیدگی به آنها با رعایت دستورالعملهای وزارت كشور.
 • 10ـ تأیید صورت جامع درآمد و هزینه شهرداری كه هر شش ماه یكبار توسط شهرداری تهیه می‌شود و انتشار آن برای اطلاع عموم و ارسال نسخه‌ای از آن به وزارت كشور.
 • 11ـ همكاری با شهرداری جهت تصویب طرح حدود شهر با رعایت طرحهای هادی و جامع شهرسازی پس از تهیه آن توسط شهرداری با تأیید وزارت كشور و وزارت مسكن و شهرسازی.
 • 12ـ تصویب بودجه، اصلاح و متمم بودجه و تفریغ بودجه سالانه شهرداری و مؤسسات شركتهای وابسته به شهرداری با رعایت آیین‌نامه مالی شهرداریها و همچنین تصویب بودجه شورای شهر.
  • تبصره ـ كلیه درآمدهای شهرداری به حساب‌هایی كه با تأیید شورای شهر در بانك‌ها افتتاح می‌شود واریز و طبق قوانین مربوطه هزینه خواهد شد.
 • 13ـ تصویب وامهای پیشنهادی شهرداری پس از بررسی دقیق نسبت به مبلغ، مدت و میزان كارمزد.
 • 14ـ تصویب معاملات و نظارت بر آنها اعم از خرید، فروش، مقاطعه، اجاره و استیجاره كه به نام شهر و شهرداری صورت می‌پذیرد با در نظر گرفتن صرفه و صلاح و با رعایت مقررات آیین‌نامه مالی و معاملات شهرداری.
  • تبصره ـ به منظور تسریع در پیشرفت امور شهرداری، شورا می‌تواند اختیار تصویب و انجام معاملات را تا میزان معینی با رعایت آیین‌نامه معاملات شهرداری به شهردار واگذار نماید.
 • 15ـ تصویب اساسنامه مؤسسات و شركتهای وابسته به شهرداری با تأیید و موافقت وزارت كشور.
 • 16ـ تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت كه از سوی وزارت كشور اعلام می‌شود.
 • 17ـ نظارت بر حسن جریان دعاوی مربوط به شهرداری.
 • 18ـ نظارت بر امور بهداشت حوزه شهر.
 • 19ـ نظارت بر امور تماشاخانه‌ها، سینماها، و دیگر اماكن عمومی، كه توسط بخش خصوصی، تعاونی و یا دولتی اداره می‌شود با وضع و تدوین مقررات خاص برای حسن ترتیب، نظارت و بهداشت این قبیل مؤسسات بر طبق پیشنهاد شهرداری و اتخاذ تدابیر احتیاطی جهت جلوگیری از خطر آتش‌سوزی و مانند آن.
 • 20ـ تصویب مقررات لازم جهت اراضی غیرمحصور شهری از نظر بهداشت و آسایش عمومی و عمران و زیبایی شهر.
 • 21ـ نظارت بر ایجاد گورستان، غسالخانه و تهیه وسایل حمل اموات مطابق با اصول بهداشت و توسعه شهر.
 • 22ـ وضع مقررات و نظارت بر حفر مجاری و مسیرهای تأسیسات شهری.
 • 23ـ نظارت بر اجرای طرحهای مربوط به ایجاد و توسعه معابر، خیابانها، میادین و فضاهای سبز و تأسیسات عمومی شهر بر طبق مقررات موضوعه.
 • 24ـ تصویب نامگذاری معابر، میادین، خیابانها، كوچه و كوی در حوزه شهری و همچنین تغییر نام آنها.
 • 25ـ تصویب مقررات لازم به پیشنهاد شهرداری جهت نوشن هر نوع مطلب و یا الصاق هر نوع نوشته و آگهی و تابلو بر روی دیوارهای شهر با رعایت مقررات موضوعه و انتشار آن برای اطلاع عموم.
 • 26ـ تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آیین‌نامه مالی و معاملات شهرداریها.
 • 27ـ تصویب نرخ كرایه وسایل نقلیه درون شهری.
 • 28ـ وضع مقررات مربوط به ایجاد و اداره میدانهای عمومی توسط شهرداری برای خرید و فروش مایحتاج عمومی با رعایت مقررات موضوعه.
 • 29ـ وضع مقررات لازم در مورد تشریك مساعی شهرداری با ادارات و بنگاههای ذی‌ربط برای دایر كردن نمایشگاههای كشاورزی، هنری، بازرگانی و غیره.
  • تبصره 1ـ در كلیه قوانین و مقرراتی كه انجمن شهر عهده‌دار وظایفی بوده است شورای اسلامی شهر با رعایت مقررات این قانون بعد از یك سال از تاریخ تصویب جانشین انجمن شهر خواهد بود.
  • تبصره 2ـ وزارت خانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت و سازمانهایی كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است موظف‌اند در طول مدت یك سال مذكور در تبصره فوق با بررسی قوانین و مقررات مربوط به خود هركجا نامی از انجمن شهر سابق آمده و وظایفی را به آن محول نموده است جهت اصلاح این گونه موارد لایحه اصلاحی به مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.
ماده 72ـ شرایط احراز تصدی سمت شهردار طبق آیین‌نامه خواهد بود كه بنا به پیشنهاد وزارت كشور به تصویب هیئت دولت خواهد رسید.

ماده 73ـ چنانچه یك یا چند نفر از اعضای شورای شهر به عملكرد شهردار یا عملیات شهرداری اعتراض یا ایرادی داشته باشند ابتدا توسط رئیس شورا موارد را به صورت روشن به شهردار تذكر خواهند داد. در صورت عدم رعایت مفاد مورد تذكر، موضوع به صورت سؤال مطرح می‌شود كه در این صورت رئیس شورا سئوال را كتباً به شهردار اطلاع خواهد داد و حداكثر ظرف ده روز پس از ابلاغ، شهردار موظف به حضور در جلسه عادی یا فوق‌العاده شورا و پاسخ به سئوال می‌باشد.
چنانچه شهردار از حضور استنكاف ورزیده و یا پاسخ وی قانع كننده تشخیص داده نشود طی جلسه دیگری موضوع مجدداً به صورت استیضاح كه حداقل به امضای یك سوم اعضای شورا رسیده باشد، ارائه می‌شود. فاصله بین ابلاغ تا تشكیل جلسه كه از طرف رئیس شورا تعیین خواهد شد حداكثر ده روز خواهد بود. شورا پس از طرح سئوال یا سئوالات و جواب شهردار رأی موافق یا مخالف خواهد داد. در صورتی كه شورا با اكثریت دوسوم كل اعضا رأی مخالف دهد شهردار از كار بركنار و فرد جدیدی از سوی شورا انتخاب خواهد شد.
 • تبصره ـ در فاصله بین صدور رأی عدم اعتماد و بركناری شهردار و یا خاتمه خدمت شهردار تا انتخاب فرد جدید كه نباید بیش از سه ماه به طول انجامد یكی از كاركنان شهرداری با انتخاب شورای شهر عهده‌دار و مسئول اداره امور شهرداری خواهد بود.
ماده 74ـ شورای شهر و یا هر یك از اعضا حق ندارند در نصب و عزل كاركنان شهرداری مداخله كنند و یا به آنها دستور بدهند.

ماده 75ـ كلیه اموال منقول و غیرمنقول در اختیار شورای اسلامی شهر متعلق به شهرداری مربوطه است و نیازهای مالی و تداركاتی شورا از طریق بودجه شهرداری همان شهر تأمین می‌گردد.

ماده 76ـ به استثنای مواردی كه مربوط به شهرداری می‌باشد وظایف شورای اسلامی شهرك همانند وظایف شورای اسلامی شهر خواهد بود.

ماده 77ـ شورای اسلامی شهر و بخش می‌توانند نسبت به وضع عوارض متناسب با تولیدات و درآمدهای اهالی به منظور تأمین بخشی از هزینه‌های خدماتی و عمرانی مورد نیاز شهر و روستا طبق آیین‌نامه مصوب هیأت وزیران اقدام نمایند.
 • تبصره ـ عوارض یك ماه پس از ارسال هر مصوبه به وزارت كشور قابل وصول است. وزیر كشور می‌تواند در هر مقطعی كه وصول هر نوع عوارض را منطبق بر آیین‌نامه مصوب نداند نسبت به اصلاح یا لغو آن اقدام نماید.

ماده 78ـ شوراهای اسلامی شهر و بخش و روستا موظف‌اند یك نسخه از كلیه مصوبات خود را حسب مورد جهت اطلاع به فرماندار، بخشدار حوزه انتخابیه خود و سازمانهای مربوط ارسال نمایند .

براي اين شورا فقط متاسفيم ....

متاسفيم ..

متاسفيم

کانال تلگرامی صدای میانه اشتراک‌گذاری مستقیم این مطلب در تلگرام

نظر شما

امکان درج دیدگاه برای این مطلب وجود ندارد.

۸۹/۳/۱۳ ۰۹:۳۹
پس این آسفالت چی شد
۸۹/۳/۹ ۱۲:۰۰
نزدیک 20میلیون تومان شش ماه پیش برای تعمیر فینیشیر هزینه شده ، موتور سوزانده است انشااله درست میشود
۸۹/۳/۸ ۲۳:۳۵
یک سوال از اعضای محترم شورا این دستگاه اسفالتی که فقط در سهرما یکی بود چند هفته ای است که در خیابانها که قول اسفالت انها داده شده بود دیده نمی شود حل کنید این معما را
۸۹/۳/۵ ۱۹:۱۵
من کاملا با خانم ملکی موافقم و احساس می کنم که شورای شهر میانه ، اینقدر غیرکارشناسی مبادرت به انتخاب شهردار می کند که خودش هم توی کار خودش می ماند . اگر این آقایان شورای شهر ، خیلی راست می گویند ، با مردم جلسه بگذارند . به مردم اطلاع رسانی کنند . مثل همان روزهایی که برای یک رای بیشتر ، پلوکباب می دادند ، امروز هم در بین همین مردم حضور پیدا کنند و در جلسات رسمی ، مسایل را با مردم در میان بگذارند . بهتر است شورای شهر ، به نحو موثرتر و کارشناسی تری در خصوص انتخاب شهردار عمل کند . انگار شورای شهر میانه ، از همه ی دنیا متفاوت است . آیا در این میانه با این عظمت ، با این همه آدم تحصیل کرده و متخصص ، حتی یک نفر شهردار خوب پیدا نمی شود ؟ اگر پیدا نکردید ، لااقل کار را بدهید دست یک جوان 20 ساله . او اگر اشتباه کرد ، می توان هدایتش کرد . لااقل ادعا ندارد . بهتر از این است که این همه آدم با تجربه ، بیایند و این طور خرابکاری کنند و آخرش هم بدون هیچ عذر خواهی و پرداخت غرامت به این مردم و تازه با هزار جور گله و شکایت و منت ، بار و بندیلشان را ببندند و بروند .
۸۹/۳/۳ ۱۳:۴۴
سرکاره خانم الهام ملکی شورای اسلامی شهر برای شهرداران جک نمیسازند این شهرداران هستند که برای خودشان جک میسازند شورای اسلامی شهر فقط وظایف خود و مطالبات مردم را پیگیری مینمایند اینجانب برای شما متاسفم که از نزدیک امورات شهر را پیگیری نمکیند تا بدانید که چه کسی متهم و چه کسی شاکی است شماهم اگه بجای اعضای محترم شورا تصمیم میگرفتید 40سوال که هیچ 100 تا سوال میکردیدمن هم متاسفم اعضای محترم (موافق)شورا در انتخاب فرد برای پست شهرداری دقت کافی را نمینمایند و ایگونه است که شهرداران بعد از 6 ماه عزل یا استیضاح میگردند بنظرم بهتر است در جلسات عمومی شورا باحضور مردم سوالات مطرح تا مردم بدانند که شهرداران برای چه بازخواست میشوند

اخبار روز