پنجشنبه ۲۷ مرداد ۰۱، ساعت ۱۲:۱۱
تصویر اداره صمت شهرستان میانه