پنجشنبه ۱۰ شهریور ۰۱، ساعت ۱۰:۰۶
تصویر اداره صمت شهرستان میانه