پنجشنبه ۱۰ شهریور ۰۱، ساعت ۱۰:۰۸
تصویر اداره صمت شهرستان میانه