پنجشنبه ۱۰ شهریور ۰۱، ساعت ۱۰:۱۰
تصویر اداره صمت شهرستان میانه