کانال تلگرامی صدای میانه اشتراک‌گذاری مستقیم این مطلب در تلگرام

نظر شما

۹۴/۱۱/۲۶ ۱۲:۲۹

حرکت خوبی هست نوعی احترام هست به خانواده معزا"

۹۴/۱۱/۲۶ ۱۲:۲۴

من از آن روز که دربند توام آزادم


پادشاهم که به دست تو اسیر افتادمهمه غم‌های جهان هیچ اثر می‌نکند


در من از بس که به دیدار عزیزت شادمخرم آن روز که جان می‌رود اندر طلبت


تا بیایند عزیزان به مبارک بادممن که در هیچ مقامی نزدم خیمه انس


پیش تو رخت بیفکندم و دل بنهادمدانی از دولت وصلت چه طلب دارم هیچ


یاد تو مصلحت خویش ببرد از یادمبه وفای تو کز آن روز که دلبند منی


دل نبستم به وفای کس و در نگشادمتا خیال قد و بالای تو در فکر منست


گر خلایق همه سروند چو سرو آزادمبه سخن راست نیاید که چه شیرین سخنی


وین عجبتر که تو شیرینی و من فرهادمدستگاهی نه که در پای تو ریزم چون خاک


حاصل آنست که چون طبل تهی پربادممی‌نماید که جفای فلک از دامن من


دست کوته نکند تا نکند بنیادمظاهر آنست که با سابقه حکم ازل


جهد سودی نکند تن به قضا دردادمور تحمل نکنم جور زمان را چه کنم


داوری نیست که از وی بستاند دادمدلم از صحبت شیراز به کلی بگرفت


وقت آنست که پرسی خبر از بغدادمهیچ شک نیست که فریاد من آن جا برسد


عجب ار صاحب دیوان نرسد فریادمسعدیا حب وطن گر چه حدیثیست صحیح


نتوان مرد به سختی که من این جا

اخبار روز