چهارشنبه ۱۰ شهریور ۰۰، ساعت ۱۲:۴۸
تصویر مرتضی رشیدی