یکشنبه ۱۰ خرداد ۹۴، ساعت ۱۳:۲۴
تصویر دکتر عبدالعظیم عظیمی