دوشنبه ۱۳ اردیبهشت ۰۰، ساعت ۱۳:۳۲
تصویر روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان میانه