چهارشنبه ۴ شهریور ۹۴، ساعت ۲۲:۰۰
تصویر مهندس دیل آجی