هنوز کسی روابط عمومی دفتر ارتباطات مهدی اسماعیلی را دنبال نمی‌کند.