سازمان حمل و نقل همگانی شهر میانه و حومه هنوز کسی را دنبال نمی‌کند.