چهارشنبه ۲۳ تیر ۰۰، ساعت ۱۱:۵۷
تصویر دفتر ارتباطات مردمی سیدمرتضی حسینی