یکشنبه ۱۷ مرداد ۰۰، ساعت ۱۶:۰۲
تصویر دفتر ارتباطات مردمی سیدمرتضی حسینی