سه شنبه ۲ شهریور ۰۰، ساعت ۱۱:۵۴
تصویر دفتر ارتباطات مردمی سیدمرتضی حسینی