پنجشنبه ۴ شهریور ۰۰، ساعت ۰۸:۰۷
تصویر دفتر ارتباطات مردمی سیدمرتضی حسینی