پنجشنبه ۴ شهریور ۰۰، ساعت ۰۸:۳۷
تصویر دفتر ارتباطات مردمی سیدمرتضی حسینی