پنجشنبه ۲۷ مرداد ۰۱، ساعت ۱۰:۰۷
تصویر اداره صمت شهرستان میانه