پنجشنبه ۲۷ مرداد ۰۱، ساعت ۱۰:۰۹
تصویر اداره صمت شهرستان میانه