پنجشنبه ۲۷ مرداد ۰۱، ساعت ۱۰:۱۴
تصویر اداره صمت شهرستان میانه