پنجشنبه ۲۷ مرداد ۰۱، ساعت ۱۱:۵۶
تصویر اداره صمت شهرستان میانه