پنجشنبه ۱۰ شهریور ۰۱، ساعت ۱۰:۱۱
تصویر اداره صمت شهرستان میانه