پنجشنبه ۱۰ شهریور ۰۱، ساعت ۱۰:۱۲
تصویر اداره صمت شهرستان میانه