دوشنبه ۲۱ شهریور ۰۱، ساعت ۰۸:۳۳
تصویر اداره صمت شهرستان میانه