پنجشنبه ۷ مهر ۰۱، ساعت ۱۰:۱۷
تصویر اداره صمت شهرستان میانه