پنجشنبه ۷ مهر ۰۱، ساعت ۱۰:۲۳
تصویر اداره صمت شهرستان میانه