پنجشنبه ۷ مهر ۰۱، ساعت ۱۰:۲۷
تصویر اداره صمت شهرستان میانه