پنجشنبه ۷ مهر ۰۱، ساعت ۱۰:۲۹
تصویر اداره صمت شهرستان میانه