شنبه ۲۶ آذر ۰۱، ساعت ۱۳:۴۸
تصویر اداره صمت شهرستان میانه