هنوز کسی روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان میانه را دنبال نمی‌کند.