هنوز کسی روابط عمومی دکتر یعقوب شیویاری را دنبال نمی‌کند.