روابط عمومی دکتر یعقوب شیویاری هنوز تصویری منتشر نکرده است.