هنوز کسی روابط عمومی فرمانداری ویژه میانه را دنبال نمی‌کند.