هنوز کسی روابط عمومی شهرداری میانه را دنبال نمی‌کند.