هنوز کسی انجمن موی تای شهرستان میانه را دنبال نمی‌کند.