یکشنبه ۱۲ اردیبهشت ۰۰، ساعت ۱۱:۰۴
تصویر روابط عمومی  آموزشکده فنی و حرفه ای میانه