هنوز کسی اداره صمت شهرستان میانه را دنبال نمی‌کند.