اداره صمت شهرستان میانه هنوز کسی را دنبال نمی‌کند.