کد خبر: ۱۰۴۲۰۴
۱۰۵ بازدید
۰ دیدگاه

مزایده واگذاری امتیاز وانت تلفنی شهرداری آچاچی

مزایده شهرداری آچاچیشهرداری آچاچی با اتکال به خداوند متعال در نظر دارد امتیاز وانت تلفنی شهر آچاچی را با استناد به مجوز بند 4 شماره 283 تاریخ 99/10/21 شورای اسلامی شهر آچاچی با رعایت آئین نامه مالی شهرداری ها با قیمت مبنای کارشناس دادگستری به شماره 3723 تاریخ 99/10/21 به شرح ذیل از طریق مزایده مرحله اول به فروش برساند.

1- متقاضیان بایستی مبلغ پنج درصد قیمت پایه 220.000.000 ریال (دویست و بیست میلیون ریال) را به عنوان سپرده به شماره حساب 847526348 شهرداری آچاچی نزد بانک کشاورزی آچاچی واریز و همراه با پیشنهادات کتبی قیمت و اعلام آدرس و شماره تلفن خود به دبیرخانه شهرداری تحویل و رسید دریافت نمایند.

2- شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات مختار می باشد و سپرده نفرات دوم و سوم تا عقد قرارداد با برنده مزایده مسترد نخواهد شد.

3- رعایت قانون منع مداخله کارمندان در معاملات دولتی ضروری می باشد.

4- تقاضای مبهم و مخدوش و فاقد سپرده ترتیب اثر داده نخواهد شد و پس از اتمام مهلت مقرر در آگهی هیچ تقاضا و درخواستی پذیرفته نخواهد شد.

5- برنده مزایده باید حداکثر ظرف مدت یک هفته نسبت به پرداخت وجه المعامله اقدام نماید. در غیر اینصورت سپرده آن ضبط و قرارداد به ترتیب با نفرات بعدی منعقد خواهد شد.

6- شرکت کنندگان در مزایده بایستی فیش واریزی بابت سپرده به مبلغ 11.000.000 ریال(یازده میلیون ریال) را به همراه اسناد مزایده ، کپی شناسنامه و کارت ملی خود و یا کپی مدارک شرکت را پس از امضا در پاکت سربسته "الف" و قیمت پیشنهادی خود را پس از امضاء در پاکت سربسته "ب" و سپس هر دوی آنها را در یک پاکت سربسته قرار داده و ضمن درج مشخصات فردی، آنها را تحویل دبیرخانه شهرداری آچاچی نموده و رسید دریافت نمایند.

7- مهلت شرکت در مزایده عمومی مرحله اول از روز شنبه تاریخ  99/11/25 تا آخر وقت اداری روز چهارشنبه تاریخ  99/12/13 به مدت 18 روز می باشد.

8- پیشنهادات راس ساعت 10 صبح روز پنج شنبه مورخه 99/12/14 با حضور اعضای کمیسیون عالی معاملات شهرداری مفتوح و برنده مزایده مشخص خواهد شد.

9- جهت اخذ اسناد مزایده و کسب اطلاعات بیشتر شماره تلفن 52273034 داخلی 12 در وقت اداری با پیش شماره 041 تماس وبرای اخذ مدارک مزایده به واحد خدمات شهری شهرداری آچاچی مراجعه فرمایید.

10- هزینه نشر و چاپ آگهی و کارشناسی قیمت بعهده برنده مزایده می باشد.

- چاپ آگهی مزایده در روزنامه در مرحله اول ، نوبت اول تاریخ چاپ روز شنبه تاریخ 99/11/25 

- چاپ آگهی مزایده در روزنامه در مرحله اول ، نوبت دوم تاریخ چاپ روز شنبه تاریخ 99/12/02

 

تقی پور- شهردار

 

کانال تلگرامی صدای میانه اشتراک‌گذاری مستقیم این مطلب در تلگرام

نظر شما

پیشگیری از کرونا

از برخورد نزدیک با افراد دارای علایم بیماری خودداری نمایید.

اخبار روز