چهارشنبه ۲۷ اردیبهشت ۹۶، ساعت ۱۷:۴۹
تصویر روابط عمومی فرمانداری ویژه میانه
چهارشنبه ۲۷ اردیبهشت ۹۶، ساعت ۱۷:۴۸
تصویر روابط عمومی فرمانداری ویژه میانه
دوشنبه ۲۵ اردیبهشت ۹۶، ساعت ۱۶:۵۷
تصویر روابط عمومی فرمانداری ویژه میانه
دوشنبه ۲۵ اردیبهشت ۹۶، ساعت ۱۶:۵۶
تصویر روابط عمومی فرمانداری ویژه میانه
یکشنبه ۲۴ اردیبهشت ۹۶، ساعت ۱۷:۴۲
تصویر روابط عمومی فرمانداری ویژه میانه