روابط عمومی اداره دامپزشکی میانه هنوز تصویری منتشر نکرده است.