ستاد برگزاری نماز جمعه میانه هنوز تصویری منتشر نکرده است.