هنوز کسی روابط عمومی سازمان مدیریت حمل و نقل شهرداری میانه را دنبال نمی‌کند.